Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

1. Over deze site

Overeenkomstig de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij worden de gebruikers van de site https://laetitude.be/ op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het beheer:

Eigenaar: Laetitia Palmaerts – BE 0843.857.537 – Mooi-Boslaan 12, 1150 Brussel
Designer: Anne-Florence Echterbille – AFe-Design
Websiteverantwoordelijke: Laetitia Palmaerts – +32 496 53 69 72, lpalmaerts@hotmail.be en AFe-Design
De publicatieverantwoordelijke is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: AFe-Design – Anne-Florence Echterbille – afe@afe-design.be, +32 472 09 44 15 
Hosting: Gandi.net – 63-65 Boulevard Masséna, Paris (75013) FRANKRIJK
Credits: AFe-Design, Laetitia Palmaerts, Adobe Stock

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site https://laetitude.be/ impliceert de complete en volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. Aan de gebruikers van de site https://laetitude.be/ wordt daarom gevraagd om ze regelmatig te raadplegen.

Gewoonlijk is deze site op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Laetitia Palmaerts kan echter besluiten de site met het oog op technisch onderhoud tijdelijk buiten gebruik te stellen en zal in dit geval de data en tijdstippen van dat onderhoud op voorhand aan de gebruikers proberen mee te delen.

De site https://laetitude.be/ wordt regelmatig bijgewerkt door Laetitia Palmaerts en AFe-Design. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd; ze zijn echter bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht deze zo vaak mogelijk te raadplegen.

3. Omschrijving van de aangeboden diensten

Het doel van de site https://laetitude.be/ is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Laetitia Palmaerts streeft ernaar om op de site https://laetitude.be/ zo accuraat mogelijke informatie te verstrekken. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en tekortkomingen bij de bijwerkingen, ongeacht of deze zijn toe te rekenen aan haarzelf of aan derden die haar deze informatie verstrekken.

Alle gegevens op de site https://laetitude.be/ zijn uitsluitend ter informatie en onder voorbehoud van wijzigingen. De informatie op de site https://laetitude.be/ maakt evenmin aanspraak op volledigheid. De informatie wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die hebben plaatsgevonden nadat deze online is gepubliceerd.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente en virusvrije hardware en met een volledige geüpdatete webbrowser van de nieuwste generatie.

5. Intellectuele eigendom en namaak

Laetitia Palmaerts is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten voor alle op de site toegankelijke elementen, waaronder met name teksten, afbeeldingen, graphics, logo’s, pictogrammen, geluiden en software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procedés, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Laetitia Palmaerts.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen ervan zal als namaak worden beschouwd en zal vervolgd worden in overeenstemming met het Wetboek van economisch recht, boek XI “Intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen”.

Boek XI “Intellectuele eigendom en bedrijfsgeheimen” bevat de bepalingen over uitvindingsoctrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten, auteursrechten en naburige rechten, computerprogramma’s, rechten van producenten van databanken en topografieën van halfgeleiderproducten.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Laetitia Palmaerts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de hardware van de gebruiker bij het bezoeken van de site https://laetitude.be/ en voortvloeiend uit het gebruik van hardware die niet voldoet aan de specificaties van punt 4, of als gevolg van het optreden van een bug of incompatibiliteit.

Laetitia Palmaerts kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van marktaandeel of verlies van een kans) als gevolg van het gebruik van de site https://laetitude.be/.

Er staan interactieve onderdelen (de mogelijkheid om vragen te stellen via een contactpagina) ter beschikking van de gebruikers. Laetitia Palmaerts behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, alle inhoud van dit onderdeel die in strijd is met de in België geldende wetgeving, in het bijzonder de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. In voorkomend geval behoudt Laetitia Palmaerts zich eveneens het recht voor om de gebruiker civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, in het bijzonder in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de site https://laetitude.be/ kan het volgende worden verzameld: de URL van de links die de gebruiker heeft gevolgd om de site https://laetitude.be/ te bezoeken, de internetprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Laetitia Palmaerts uitsluitend persoonlijke informatie over de gebruiker met het oog op bepaalde diensten die door de site https://laetitude.be/ worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij/zij deze zelf invoert. Op dat moment wordt aan de gebruiker van de site https://laetitude.be/ immers meegedeeld of hij/zij al dan niet verplicht is om deze informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens heeft elke gebruiker het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, recht te zetten en hiertegen bezwaar te maken, door middel van een schriftelijk en ondertekend verzoek dat vergezeld gaat van een kopie van het identiteitsbewijs met de handtekening van de houder hiervan, en met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Zonder medeweten van de gebruiker van de site https://laetitude.be/ wordt diens persoonlijke informatie niet gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden, op welke informatiedrager dan ook. Alleen in de veronderstelling dat Laetitia Palmaerts en haar rechten worden overgenomen, kan deze informatie worden overgedragen aan de potentiële koper, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou hebben ten opzichte van de gebruiker van de site https://laetitude.be/,om de gegevens bij te houden en te wijzigen.

De databanken worden beschermd door de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

8. Hyperlinks en cookies

De site https://laetitude.be/ bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die hierop zijn geplaatst met de toestemming van Laetitia Palmaerts. Laetitia Palmaerts kan echter de inhoud van de aldus bezochte sites niet controleren en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Bij een bezoek aan de site https://laetitude.be/ kunnen er een of meerdere cookies op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet mogelijk maakt, maar dat informatie vastlegt over het surfgedrag van een computer op een site. De aldus verkregen gegevens zijn bedoeld om een volgend bezoek op de site te vergemakkelijken en om verschillende bezoekersstatistieken bij te houden.

De weigering om cookies te installeren kan ertoe leiden dat bepaalde diensten niet toegankelijk zijn. De gebruiker kan echter zijn computer als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tooltab (pictogram in de vorm van een tandwiel in de rechterbovenhoek) / Internetopties. Klik op ‘Privacy’ en kies ‘Alle cookies blokkeren’. Klik op ‘OK’.

In Firefox: klik bovenaan in het browservenster op de knop ‘Firefox’ en ga vervolgens naar het tabblad ‘Opties’. Klik op het tabblad ‘Privacy’.
Kies in het vervolgkeuzemenu ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’. Verwijder het vinkje om cookies uit te schakelen.

In Safari: klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (met een tandwiel als symbool). Selecteer ‘Instellingen’. Klik op ‘Geavanceerde instellingen weergeven’. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op ‘Inhoudsinstellingen’. Onder ‘Cookies’ kunt u cookies blokkeren.

In Chrome: klik in de rechterbovenhoek van de browser op het menupictogram (met drie horizontale streepjes als symbool). Selecteer ‘Instellingen’. Klik op ‘Geavanceerde instellingen weergeven’. Klik in het gedeelte ‘Privacy’ op ‘Voorkeuren’. Onder het tabblad ‘Privacy’ kunt u cookies blokkeren.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de site https://laetitude.be/ is onderworpen aan het Belgisch recht. Dergelijk geschil kan uitsluitend aan de bevoegde rechtbanken van Brussel worden toegewezen.

10. Verklarende woordenlijst

Gebruiker: Internetgebruiker die verbinding maakt met bovengenoemde site.