Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemene clausule

Elke geplaatste bestelling houdt in dat de klant de onderhavige algemene voorwaarden zonder voorbehoud aanvaardt. Geen enkele specifieke voorwaarde kan, behoudens een formele en schriftelijke uitzondering op de bestelbon die strikt en definitief is geworden, de algemene verkoopvoorwaarden tenietdoen.

De uitvoering van elke prestatie door de dienstverlener houdt vanwege de klant de aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden en het verzaken van zijn eigen algemene aankoopvoorwaarden in. Bijgevolg kan geen enkele strijdige voorwaarde, zonder uitdrukkelijke goedkeuring, als verzet tegen de dienstverlener worden aangevoerd.

Het feit dat de dienstverlener op een bepaald ogenblik geen beroep doet op een van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden betekent niet dat hij afstand doet van het recht om later op een van deze voorwaarden een beroep te doen.

Artikel 2 – Aanvaarding en bevestiging van de bestelling

De klant stelt de dienstverlener in de gelegenheid de moeilijkheidsgraad van de te vertalen tekst te beoordelen.

Elke telefonische bestelling die door de dienstverlener is aanvaard, moet door hem schriftelijk worden bevestigd. De schriftelijke bevestiging vermeldt het overeengekomen tarief en de deadline. De klant stuurt binnen de 24 uur de bevestiging van de bestelling voor akkoord naar de dienstverlener.

Artikel 3 – Voorschotten

Voor elke bestelling waarvan het bedrag exclusief btw 500 euro overschrijdt, kan een voorschot worden voorzien ter waarde van 25% van het bedrag van de bestelling. De uitvoering van de diensten start pas na inning van het voorschot.

Artikel 4 – Toeslagen

Een verhoogd tarief kan worden toegepast bij dringend werk, avondwerk, weekend- of nachtwerk, of wanneer het werk speciaal terminologisch onderzoek vereist. In dit geval vermeldt de dienstverlener de toeslag uitdrukkelijk in de bevestiging van bestelling die hij naar de klant stuurt.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

a) Verantwoordelijkheid van de dienstverlener

De dienstverlener is niet aansprakelijk in het geval de uitvoering van het werk vertraging oploopt wegens ziekte, ongeval, een tijdelijke arbeidsongeschiktheid of een geval van overmacht in het algemeen. Niettemin dient de dienstverlener de klant hierover binnen een redelijke termijn in te lichten.

Op dezelfde manier is de dienstverlener niet aansprakelijk als de hierboven vermelde vertraging te wijten is aan een vertraging van de indiening door derden of aan een beschadiging van de brontekst en/of de vertaling.

De dienstverlener is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitgevoerde vertaling, voor zover deze in haar integrale vorm en zonder wijziging wordt gebruikt.

De dienstverlener wijst alle aansprakelijkheid af voor fouten in de door de klant verzonden tekst. De controle van de technische samenhang van de eindtekst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.

b) Verantwoordelijkheid van de klant

De klant biedt de dienstverlener, voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst, alle informatie die nodig is voor de uitvoering van de gevraagde prestaties.

Artikel 6 – Annulering van de bestelling

In het geval van eenzijdige opzegging van de bestelling door de klant, is deze een schadevergoeding verschuldigd waarvan het bedrag evenredig is aan het reeds uitgevoerde werk, met inbegrip van het voorafgaande terminologische onderzoek. Bovendien heeft de dienstverlener het recht om een schadevergoeding wegens contractbreuk te eisen ter waarde van 20% van het bedrag van de bestelling.

Artikel 7 – Klachten

Op straffe van nietigheid wordt elke klacht via aangetekend schrijven en binnen de acht dagen na de leverdatum van de vertaling verzonden.

De klachten of betwistingen wegens de gebreken in de vertaling, verzonden binnen de contractuele termijn, moeten gedetailleerd gemotiveerd zijn. Een niet-gemotiveerde weigering van een vertaling is geen motief om de factuur niet te betalen.

In het geval van aanhoudende geschillen over de kwaliteit van de vertaling na onderzoek van de klacht door de dienstverlener, worden deze soeverein beslecht door de arbitragecommissie van de Belgische Kamer voor Vertalers en Tolken wanneer een van de betrokken partijen lid is van deze vereniging. De arbitragecommissie spreekt zich uitsluitend uit over de mate waarin de vertaling met de brontekst overeenstemt.

Artikel 8 – Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient elke factuur netto en zonder korting te worden betaald binnen de dertig kalenderdagen volgend op de factuurdatum.

In het geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het op de vervaldag verschuldigde bedrag, wordt het resterende verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een interest van 10% per jaar, met een forfaitaire en onverminderbare vergoeding van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van 40 EUR bij wijze van schadevergoeding.

Elke factuur die niet binnen de acht kalenderdagen met een aangetekend schrijven wordt betwist, wordt als door de klant aanvaard beschouwd. Deze betwisting ontslaat de klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid

De dienstverlener verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te respecteren van de informatie waarvan hij voor, tijdens of na de uitvoering van de dienst kennis heeft genomen.

De dienstverlener is niet aansprakelijk in het geval informatie wordt onderschept of verdraaid tijdens de gegevensoverdracht, met name via het internet.

Artikel 10 – Intellectuele eigendom

De klant moet zich ervan vergewissen dat hij het recht heeft om een document ter vertaling in te dienen. Hij dient dus de auteur van het originele document te zijn of de voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de houder van de auteursrechten van het document.

Als dat niet het geval is, kan de dienstverlener niet verantwoordelijk worden gehouden als alle of een deel van de door de klant toevertrouwde documenten een inbreuk vormen op het intellectuele eigendomsrecht of elk ander recht van een derde of enige geldende wetgeving. In voorkomend geval neemt alleen de klant de eventuele schadevergoedingen en financiële gevolgen die voortvloeien uit zijn onzorgvuldigheid voor zijn rekening.

De klant erkent echter dat de vertaling van de dienstverlener een nieuw document vormt waarvan de auteursrechten zowel bij de auteur van het originele document als bij de dienstverlener liggen. Bijgevolg houdt de dienstverlener zich het recht voor te eisen dat zijn/haar naam wordt vermeld op elk exemplaar of elke publicatie van zijn/haar prestatie.

Artikel 11 – Bevoegde rechterlijke instantie

Bij geschillen is de Belgische wet van toepassing en zijn uitsluitend de Franstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Klik hier om mijn Algemene voorwaarden te downloaden.

U vindt hier eveneens mijn privacybeleid.